понеділок, 21 червня 2010 р.

ВІРШІ З СТАРОГО НОТАТНИКА

                   С Е Р А Ф И М


К р о к   н а з у с т р і ч  і   й д у 
                                                   д а л і ,
                                                                  - належить ,
Т р и м а т и с ь  о с т о р о н ь
                                         в і д  б у д ь- я к и х  д у м о к..
- ( П і с л я  л і т н ь о г о  б л и с к у   о с і н н і
                                                               п а с т о р а л і
                                                                      с т е ж а т ь ,
Я к  г у б и т ь  к в і т у ч и й
                                           н е б о з в і д
                                  к р а щ і  з   с в о ї х  п е л ю с т о к )С п о к і й  і  т и ш а...
                                 л и ш  б а в и т ь с я  в і т е р
                                                                 ч е к а н н я м
О п а л о г о  л и с т я
                                б а г р я н ц ю
                                                     п а л а ю ч и х   б а р в
Т а  щ е  с л о в а  о с и п а ю т ь с я
                                            к р и х т а м и  л і т е р-
                                                                  в і т а н н я м
М е н і , я к  б е з м о в н о м у
                                             б р а н ц ю
                                                    в е ч і р н і х з а г р а в..В ж е  н а д т о п і з н о , -
                           ш е п о ч е т ь с я  в і д с т а н ь , -
                                                                    в у с т а м и ,
Д а в н о   н а п и с а н и х  і
                                                  н і к и м
                                      н е п р о ч и т а н и х    р и м ,
- Д о г н а т и   о б р і й  і ,
                                  с т и с н у т и   м і ц н о ,
                                                                 б е з  т я м и
Н е б е с н и й  в о г о н ь , щ о
                                          з р у к и
                                               п р о с т я г н у в
                                                                с е р а ф и м... 
Related Posts with Thumbnails